Privacy verklaring Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV.

Uw privacy
Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV persoonsgegevens verwerkt relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

 

 • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV hiertoe contactgegevens, w.o. uw n.a.w., functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (mobiele) tel. nummer en emailadres.

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
 • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
 • U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Bewaartermijn
De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Indien er sprake is van een transactie houden wij ons aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

 

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen aan J. Hermans BV: info@jhermans.nl

 

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet in. Indien verkoopactiviteiten worden gepubliceerd geschied dit slechts bij vooraf goedkeuring door klant. Op verzoek van betrokkenen kunnen publicaties verwijderd worden.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Onze administratie wordt op digitale wijze vastgelegd in een systeem dat geleverd en onderhouden wordt  door een derde partij, die tevens verantwoordelijk is voor de opslag en het beheer van onze administratieve gegevens. Uw persoonsgegevens maken hier onderdeel van uit. Verder worden uw gegevens door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

 

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maken wij  gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website..

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Mechanisatiebedrijf J. Hermans BV,
Op de Bies 6, 6333 BX  Schimmert, of
info@jhermans.nl